ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

เมื่อคลิก/เลือกปุ่ม/ช่อง “ยอมรับ” หรือเมื่อใช้บริการของ CP Future Campus แล้ว ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้และนโยบายที่เกี่ยวข้อง