สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • อัตราส่วนทางการเงินพื้นฐาน
  • วิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
  • การพยากรณ์ทางการเงินสำหรับ SMEs
  • กรณีศึกษาการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน

ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหาการวางแผนทางการเงิน หรือต้องการที่จะตรวจสุขภาพทางการเงินของตนเอง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในอดีตกับปัจจุบันได้
  • ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และวางแผนการเงินของธุรกิจได้อย่างรัดกุม
  • ผู้เรียนสามารถคาดคะเนรายการทางการเงินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของธุรกิจได้

ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

เนื้อหาหลักสูตร

5 บทเรียน • ความยาวเนื้อหาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 14 นาที

ดูทั้งหมด

เอกสารประกอบการเรียน

Module 1: รหัสสุขภาพทางการเงินที่สำคัญ และงบการเงินสำหรับ SMEs

34:11

Module 2: อัตราส่วนทางการเงินพื้นฐาน และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (กรณีศึกษา)

01:07:50

Module 3: การพยากรณ์ทางการเงินสำหรับ SMEs

26:45

Post-Test Financial Tools for Comprehensive Planning for SMEs

05:00

วิทยากร

ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ

ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการเพื่อสังคม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความคิดเห็นผู้เรียน

0.0

ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่
แย่มาก