สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • แนวโน้มการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
  • การวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคยุคดิจิทัล
  • เครื่องมือในการค้นหาข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค
  • เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค
  • แนะนำเครื่องมือการทำ Social Monitoring

กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน

ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการอัปเดทข้อมูลแนวโน้มตลาด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคในการค้นหาข้อมูลเชิงลึกมาประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่
  • ผู้เรียนสามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงใจลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

เนื้อหาหลักสูตร

4 บทเรียน • ความยาวเนื้อหาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 29 นาที

ดูทั้งหมด

เอกสารประกอบการเรียน

Module 1: Market Trends, Consumer Insights, and Consumer Decision Journey

01:14:51

Module 2: Getting Started with Consumer Insights

01:09:22

Post-Test Consumer Insights

05:00

วิทยากร

ผศ.ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ
ผศ.ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความคิดเห็นผู้เรียน

0.0

ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่
แย่มาก