สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  1. การออกเสียงพยัญชนะผ่านพินอิน 23 เสียง
  2. การออกเสียงสระเดี่ยวและสระผสมในพินอิน 37 เสียง
  3. การผสมคำ
  4. เสียงและการผันวรรณยุกต์
  5. คำศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
  6. คำศัพท์จำเป็นในการประกอบธุรกิจ
  7. ตัวอย่างประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน

พนักงานฝ่ายขายและฝ่ายจัดซื้อ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานทั่วไปขององค์กร


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. สร้างพื้นฐานความรู้และทักษะภาษาจีนกลางที่จำเป็น สำหรับผู้เริ่มต้น
  2. ฝึกปฏิบัติการออกเสียงและสื่อสารภาษาจีนกลางได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง เพื่อสร้างความประทับใจในการสื่อสารกับชาวจีน
  3. เตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรภาษาจีนขั้นสูงเพื่อการทำงานในชีวิตประจำวัน เช่น หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการซื้อง่ายขายคล่อง

ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน หรือผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้พินอินอย่างละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

เรียนสดผ่านช่องทางออนไลน์กับอาจารย์ชาวจีน 6 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากที่ผู้เรียนได้รับการยืนยันวันเริ่มเรียนในแต่ละรุ่น

เนื้อหาหลักสูตร

12 บทเรียน • ความยาวเนื้อหาทั้งหมด 13 ชั่วโมง 27 นาที

ดูทั้งหมด

เอกสารประกอบการเรียน Module 1

00:00

Module 1.1: แนะนำบทเรียนและทำความรู้จักเสียงพยัญชนะ

21:00

Module 1.2: เสียงสระเดี่ยวและการประสมสระกับพยัญชนะ

15:19

Module 1.3: เสียงสระผสมและการประสมสระกับพยัญชนะ

07:59

Module 1.4: เสียงวรรณยุกต์และการประสมคำ

13:03

Module 1.5: แบบฝึกหัดเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์

07:27

Module 1.6: เรียนรู้คำศัพท์บทที่ 1 และแบบฝึกหัด

15:38

Module 1.7: บทสนทนาเกี่ยวกับการทักทายและการบอกลา

09:24

Module 1.8: คำอธิบายบทเรียนเพิ่มเติม

11:05

เอกสารประกอบการเรียน Module 2

00:00

Module 2.1: แบบฝึกหัดทบทวนบทที่ 1 และเสียงสระผสม

13:13

Module 2.2: การประสมสระกับพยัญชนะ

12:57

Module 2.3: เรียนรู้คำศัพท์บทที่ 2 และแบบฝึกหัด

21:35

Module 2.4: บทสนทนาเกี่ยวกับการขอโทษและการบอกสถานที่

12:59

Module 2.5: คำอธิบายบทเรียนเพิ่มเติม

16:26

เอกสารประกอบการเรียน Module 3

00:00

Module 3.1: แบบฝึกหัดทบทวนบทที่ 2 และเสียงสระผสม

13:15

Module 3.2: การประสมเสียงพยัญชนะกับสระ การแยกแยะเสียง และแบบฝึกหัด

12:52

Module 3.3: เรียนรู้คำศัพท์บทที่ 3 และแบบฝึกหัด

13:10

Module 3.4: บทสนทนาเกี่ยวกับการถาม/บอกสัญชาติ และการถ่อมตัว

19:42

Module 3.5: คำอธิบายบทเรียนเพิ่มเติม

08:01

เอกสารประกอบการเรียน Module 4

00:00

Module 4.1: แบบฝึกหัดทบทวนบทที่ 3 เสียงสระผสม คำสองพยางค์และแบบฝึกหัด

15:00

Module 4.2: เรียนรู้คำศัพท์บทที่ 4 และแบบฝึกหัด

18:57

Module 4.3: บทสนทนาเกี่ยวกับการต้อนรับลูกค้าเบื้องต้น และแบบฝึกหัด

17:30

Module 4.4: คำอธิบายบทเรียนเพิ่มเติม

19:02

เอกสารประกอบการเรียน Module 5

00:00

Module 5.1: แบบฝึกหัดทบทวนบทที่ 4 และการฝึกอ่านคำสองพยางค์

12:47

Module 5.2: เรียนรู้คำศัพท์บทที่ 5

13:48

Module 5.3: บทสนทนาเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีสินค้า

20:49

Module 5.4: คำอธิบายบทเรียนเพิ่มเติม - การอ่านเลขหลักสิบ และการบอกเวลา

17:07

เอกสารประกอบการเรียน Module 6

00:00

Module 6.1: แบบฝึกหัดทบทวนบทที่ 5 และการฝึกอ่านคำสองพยางค์

14:02

Module 6.2: เรียนรู้คำศัพท์บทที่ 6

17:32

Module 6.3: บทสนทนาเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ การถามคำถามเพิ่มเติม และการเชิญหรือขอร้อง

15:59

Module 6.4: คำอธิบายบทเรียนเพิ่มเติม - การเรียกบุคคลอย่างสุภาพ และการทบทวนคำศัพท์

16:08

เอกสารประกอบการเรียน Module 7

Module 7.1: แบบฝึกหัดทบทวนคำศัพท์และบทสนทนา

04:40

Module 7.2: เรียนรู้คำศัพท์บทที่ 7

15:31

Module 7.3: บทสนทนาเกี่ยวกับความสามารถในการชำระเงิน

16:21

Module 7.4: คำอธิบายบทเรียนเพิ่มเติม - การใช้คำขอโทษ ขออนุญาต และแบบฝึกหัด

09:55

เอกสารประกอบการเรียน Module 8

Module 8.1: แบบฝึกหัดทบทวนคำศัพท์และการแต่งประโยคเกี่ยวกับการแลกเงิน

08:09

Module 8.2: เรียนรู้คำศัพท์บทที่ 8 และแบบฝึกหัด

21:10

Module 8.3: บทสนทนาเกี่ยวกับการนับจำนวนและการแลกเงิน

21:34

Module 8.4: คำอธิบายบทเรียนเพิ่มเติม - การนับจำนวนและแบบฝึกหัด

15:25

เอกสารประกอบการเรียน Module 9

Module 9.1: แบบฝึกหัดทบทวนคำศัพท์และการแต่งประโยคเกี่ยวกับการชำระเงิน

07:30

Module 9.2: เรียนรู้คำศัพท์บทที่ 9

17:51

Module 9.3: บทสนทนาเกี่ยวกับการถามแบบให้เลือกและการทอนเงิน

19:24

Module 9.4: คำอธิบายบทเรียนเพิ่มเติม - การอ่านราคา

14:47

เอกสารประกอบการเรียน Module 10

Module 10.1: แบบฝึกหัดทบทวนคำศัพท์และการแต่งประโยคเกี่ยวกับการซื้อของ

08:33

Module 10.2: เรียนรู้คำศัพท์บทที่ 10

23:23

Module 10.3: บทสนทนาเกี่ยวกับการถามและบอกทาง

20:52

Module 10.4: คำอธิบายบทเรียนเพิ่มเติม - การบอกทิศทาง

16:44

เอกสารประกอบการเรียน Module 11

Module 11.1: แบบฝึกหัดทบทวนการบอกทาง

06:06

Module 11.2: เรียนรู้คำศัพท์บทที่ 11

14:51

Module 11.3: บทสนทนาเกี่ยวกับการบอกเวลาและระยะเวลา

24:28

Module 11.4: คำอธิบายบทเรียนเพิ่มเติม - การถามและบอกเวลา

16:05

เอกสารประกอบการเรียน Module 12

Module 12.1: แบบฝึกหัดการบอกเวลา

06:14

Module 12.2: เรียนรู้คำศัพท์บทที่ 12

22:23

Module 12.3: บทสนทนาเกี่ยวกับความสามารถในความหมายต่าง ๆ และการแต่งประโยคบอกวันที่และการวางแผน

20:14

Module 12.4: คำอธิบายบทเรียนเพิ่มเติม - การอ่านปี เดือน และวัน และการบอกเทศกาล

24:13

วิทยากร

ผศ.ดร.ภูวกร ฉัตรบำรุงสุข
ผศ.ดร.ภูวกร ฉัตรบำรุงสุข

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.สยุมพร ฉันทสิทธิพร
ผศ.ดร.สยุมพร ฉันทสิทธิพร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความคิดเห็นผู้เรียน

5.0

ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่
แย่มาก

noona sharks

10 กรกฎาคม 2023 04:07

Athitaya klinkasorn

5 กรกฎาคม 2023 04:25

PIROM KHAEDEE

5 กรกฎาคม 2023 03:56