สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • แนวคิด ความสำคัญ และประโยชน์ของ Customer Journey
  • ขั้นตอนการสร้าง Customer Journey Map
  • การประยุกต์ใช้ Customer Journey Map
  • กรณีศึกษาธุรกิจที่ประยุกต์ใช้ Customer Journey

กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน

ผู้ประกอบการ พนักงานฝ่ายบริการหรือลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานระดับปฏิบัติการ บุคคลทั่วไป

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • เข้าใจถึงแนวคิด Customer Journey และ Customer Touchpoints ความสำคัญและประโยชน์ของ Customer Journey ในการนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
  • สามารถนำความรู้ Customer Journey มาประยุทกต์ใช้ในการออกแบบภาพจำลองเส้นทางเดินของลูกค้า เพื่อเชื่อมปฏิสัมพันธ์ในแต่ละจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจเข้าถึงเป้าหมายที่เจาะจงได้
  • สามารถออกแบบแผน Digital Marketing ที่เหมาะสมกับการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าที่มีโอกาสซื้อสูง และลดโอกาสการสูญเสียลูกค้าในแต่ละจุด Touchpoint จนเกิดการซื้อซ้ำ

ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานาก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

เนื้อหาหลักสูตร

8 บทเรียน • ความยาวเนื้อหาทั้งหมด 0 ชั่วโมง 48 นาที

ดูทั้งหมด

Pre-Test

05:00

Introduction

01:41

Module 2: ขั้นตอนการสร้าง Customer Journey

07:05

Module 3: การออกแบบ Customer Journey Map

12:56

Module 4: ตัวอย่าง Customer Journey Map - IKEA

11:23

Module 5: ตัวอย่าง Customer Journey Map - แอปพลิเคชันให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพและยา

09:24

Epilogue

00:57

Post-Test

05:00

เอกสารประกอบการเรียน

วิทยากร

ผศ.ดร.สุนิดา พิริยะภาดา
ผศ.ดร.สุนิดา พิริยะภาดา

หัวหน้าสาขาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) IMTM

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาผู้บริโภค และพฤติกรรมผู้บริโภค รวมไปถึงด้านการตลาดดิจิทัล เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ความคิดเห็นผู้เรียน

5.0

ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่
แย่มาก

Chalothorn Krasaesinthukomon

1 มิถุนายน 2023 08:00