เรียนรู้จากผู้มี

ประสบการณ์ตรง

รวมแนวคิดและสูตรลับความสำเร็จ
จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง

ร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำ

เพราะโลกไม่เคยหยุดหมุน เราจึงไม่หยุดเรียนรู้

5 เทคนิค กระตุ้นให้เราเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning)

1

ตั้งคำถาม

ตั้งประเด็นปัญหาที่พบให้ตรงจุด

จาก pain point ที่แท้จริง หรือจุด

ที่เป็นคอขวดของกระบวนการทำงาน

2

ค้นหาคำตอบ

ค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งจาก

ผู้รู้ที่มีประสบการณ์หรืองานวิจัยที่มี

คุณภาพ เพื่อค้นหาแนวทางและไอเดีย

ที่หลากหลาย ในการแก้ปัญหา

3

ลงมือปฏิบัติ

แปลงแนวคิด หรือไอเดียสู่แผน

การปฏิบัติ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่

และลงมือปฏิบัติตามแผนนั้นโดย

เรียนรู้จากความสำเร็จและล้มเหลว

4

อภิปรายด้วยเหตุผล

อภิปรายด้วยเหตุผล ตรรกะและข้อมูลที่

ถูกต้อง เพื่อหาไอเดียและแนวทางที่ดีขึ้น

โดยยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์

5

พัฒนา

นำข้อมูลทั้งหมดมาพัฒนาสร้างสรรค์

เป็นนวัตกรรมใหม่ให้ดียิ่งขึ้นโดยทำให้เร็ว

มีคุณภาพ และ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

อาชีพที่น่าสนใจ

ในศตวรรษที่ 21

Future jobs

เทรนใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ยังเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ โควิด-19 เช่น การแพทย์, เครื่องมือแพทย์, เวชภัณฑ์, ประกันภัย ต่างๆ และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการค้าออนไลน์เช่น ขายของบน platform, การขนส่งสินค้า, การชำระเงิน,บรรจุภัณฑ์

แพทย์
โปรแกรมเมอร์

เตรียมตัวให้พร้อม เพื่ออนาคตไร้ขีดจำกัด